Курс по Фризьорство

Дизайн в красотата!

 1. Информация за курса
  • Курсът е подходящ за напълно начинаещи
  • Всички материали и оборудване по време на обучението се предоставят от Beauty Concept
  • Обучението е индивидуално и се провежда в базата на ЕТ „ТАЛИ-Теодора Цонева“
  • С основен акцент на практическата подготовка
  • Практика в реална работна среда
  • По време на курса се предлага възможността за обучение върху реални модели
 2. Резултати
  • Отговаря на потребностите от предоставяне на фризьорски услуги (подстригване, боядисване, сешоар, прическа)
  • Умения за работа в екип, осъществяване на комунакация с клиенти
  • Притежава знания по биология, анатомия и физиология на човешкото тяло
  • Следи модните тенденции в областта на коафьорството и използваните козметични препарати и професионално консултира клиентите
  • Спазва правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията
 3. Учебна програма

Учебният план се състои от учебни предмети/модули.
Учебните  предмети/модули са теоретични и практически. Учебните предмети/ модули по теоретично обучение включват часове по:
Обща професионална подготовка

  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Организация и особености на работният процес
  • Инструменти, уреди за работа
  • Управление и организация на фризьорският салон

Отраслова професионална подготовка

  • Въведение в професията
  • Хигиена и безопасност при работа

Специфична професионална подготовка

  • Измиване на коса и скалп
  • Козметика за коса
  • Материалознание
  • Технология на специалността
  • Съвременни тенденции във фризьорството
  • Счетоводство и отчетност
  • Основи на колористика

Учебните предмети/модули по практическо обучение включват часове по:

  • Технология на специалността
  • Козметика
  • Измиване на коса и скалп
  • Официални прически
  • Боядисване на коса
  • Обезцветяване и кичури
  • Производствена практика
  • Подстригване: мъжко/дамско

След успешно положен държавен изпит по теория и практика курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация за завършен курс по Фризьорство (втора степен на професионална квалификация, специалност Фризьорство, професия Фризьор).

Продължителност на обучението

  • 660 учебни часа(редовна форма) / 330 учебни часа(задочна форма)
  • 412 часа практически стаж / 200 часа практически стаж
  • 248 часа теория / 130 часа теория

Документи за записване 

  • Заявление за записване в курс( на място или по email-адрес)
  • Копие на документ доказващ минимална възраст навършени 16години( копие от лична карта)
  • Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас
  • Документ оригинал удостоверяващ здравословното състояние на кандидата (медицинско за работа)
  • Договор за обучение между директора на ЦПО и обучаемото лице
  • 4 бр. снимки 45/35 матова повърхност- които да отговарят на  изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Начини на плащане – Всички плащания се извършват според договора, сключен между курсиста и Beauty Concept

  • В брой
  • Банкова сметка
   • IBAN: BG52RZBB91551010638838
   • BIC: RZBBBGSF
   • Райфайзенбанк (България)