Курс по Козметика

„Да обичаш красотата е вкус. Да създаваш красота е изкуство.“ – Ралф Емерсън

Няма развитие и успешен бизнес без предизвикателства. След 22 години в бюти бранша решихме да споделим опита си с Вас. Обучението е отлична стъпка към постигането на целта да получите богати знания и умения в областта на здравето и красотата!

 1. Информация за курса
  • Курсът е подходящ за напълно начинаещи
  • Всички материали и оборудване по време на обучението се предоставят от Beauty Concept.
  • Обучението е индивидуално и се провежда в базата на Beauty Concept
  • С основен акцент на практическата подготовка
  • Обучение от преподавател- специалист Медицинска козметика
  • Практика в реална работна среда
 2. Резултати
  • Познание на  основната козметична терминология
  • Умения за изготвяне на професионална диагностична карта
  • Умение за предлагане на подходяща домашна грижа и разпознаване на активните съставки в козметичните продукти, начинът им на въздействие и прилагане.
  • Познания в разликите при въздействие с различните козметични апарати, контраиндикации
  • Изпълнение на процедури за поддържане кожата на лицето и тялото, както и приложение на всички други знания, умения и компетентности, заложени в учебната програма на Beauty Concept
 3. Учебна програма
  • Учебният план се състои от учебни предмети/модули
  • Учебните  предмети/модули са теоритични и практически
 4. Обща професионална подготовка
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Икономика
  • Предприемачество
 5. Отраслова професионална подготовка
  • Въведение в професията
  • Комуникация и чужд език
  • Хигиена и безопасност при работа
 6. Специфична професионална подготовка
  • Анатомия на човешкото тяло
  • Физиология на човешкото тяло
  • Строеж и функции на клетката
  • Тъкани, органи и системи в човешкото тяло
  • Кожа. Строеж на кожата, Функции на кожата
  • Кожни придатъци – потни и мастни жлези, косми, нокти
  • Видове кожни заболявания. Обривни елементи
  • Козметичен кабинет. Съвременно оборудване. Наредби и изисквания
  • Изготвяне на досие на клиента
  • Анализ и оценка на кожата. Видове кожа. Типове кожа
  • Определяне на вида и типа на кожата
  • Избор на козметична грижа
  • Режим на дезинфекция и стерилизация. Хигиена на работното място. Работно облекло. Видове предпазни средства. Уреди за стерилизация
  • Материалознание
  • Класически масаж

Учебните предмети/модули по практическо обучение включват часове по:

 1. Козметика
 2. Декоративна козметика
 3. Класически масаж
 4. Производствена практика
 5. Организация на работа в студиото за красота
 6. Съвременни тенденции в козметиката
 7. Информационни и комуникационни технологии

След успешно положен държавен изпит по теория и практика курсистите получават Свидетелство за професионална квалификация за завършен курс по Козметика (втора степен на професионална квалификация, специалност „Козметика“, професия „Козметик“)

Продължителност на обучение

 • 660 учебни часа(редовна форма) / 330 учебни часа(задочна форма)
 • 412 часа практически стаж / 200 часа практически стаж
 • 248 часа теория / 130 часа теория

Документи за записване

 • Заявление за записване в курс( на място или по email-адрес)
 • Копие на документ доказващ минимална възраст навършени 16години( копие от лична карта)
 • Копие на Диплома за завършено средно или висше образование/ или удостоверение от учебно заведение за завършен десети клас
 • Документ оригинал удостоверяващ здравословното състояние на кандидата (медицинско за работа)
 • Договор за обучение между директора на ЦПО и обучаемото лице
 • 4 бр. снимки 45/35 матова повърхност- които да отговарят на  изискванията на  Приложение №5  към чл.9 ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Пратени по електронна поща снимки и документи не се приемат!

Начин на плащане – Всички плащания се извършват според договора, сключен между курсиста и Beauty Concept

 • В брой
 • Банкова сметка
  • IBAN: BG52RZBB91551010638838
  • BIC: RZBBBGSF
  • Райфайзенбанк (България)