Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за професионална квалификация (СПК- втора степен/пълен курс 660часа)

Удостоверява придобитата степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия и успешно издържани държавни изпити по теория и практика по професия. Съдържанието на документа е определено  в Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на училищното и предучилищното образование и в Наредба №2 от 22.06.2018г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 годишна възраст.

Удостоверение за професионално обучение

Удостоверява завършено професионално обучение при придобиване на квалификация по част от професия. Издава се при успешно завършен курс за професионална квалификация с продължителност в зависимост от професионалната квалификация.
При успешно положен изпит по теория и практика.

Удостоверение за професионално обучение
Цертификат

Сертификат

Издава се при успешно завършен курс на обучение за придобиване на специфични знания, умения и компетентност, за усвояването на които законодателят не е установил държавна образователни изискавания (ДОИ) или държавен образователен стандарт (ДОС)